Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X
Zesłanie Ducha Świętego [1 kl.]

Wyznania wiary

Symbol nicejsko-konstantynopolitański

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta sunt. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z niebia. I za sprawą Ducha świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych: A Królestwu Jego nie będzie końca.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Wierzę w Ducha świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Który mówił przez Proroków.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Skład apostolski

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et vitam aeternam. Amen. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, krzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świetego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Quicumque: wyznanie wiary św. Atanazego

Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem: Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternam peribit. Ktokolwiek chce być zbawiony, musi przede wszystkim wyznawać katolicką wiarę, której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, bez wątpienia zginie na wieczność.
Fides autem catholica haec est: ut unum Deum in Trinitate, et Trinitatem in unitate veneremur. Wiara zaś katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności,
Neque confundentes personas, neque substantiam seperantes. nie mieszając Osób ani nie rozdzielając istoty;
Alia est enim persona Patris alia Filii, alia Spiritus Sancti: inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha świętego,
Sed Patris, et Fili, et Spiritus Sancti una est divinitas, aequalis gloria, coeterna maiestas. lecz Ojca i Syna, i Ducha świętego jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat.
Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus Sanctus. Jaki Ojciec, taki Syn, taki Duch święty:
Increatus Pater, increatus Filius, increatus Spiritus Sanctus. nie stworzony Ojciec, nie stworzony Syn, nie stworzony Duch święty;
Immensus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus Sanctus. niezmierzony Ojciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch święty;
Aeternus Pater, aeternus Filius, aeternus Spiritus Sanctus. wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch święty,
Et tamen non tres aeterni, sed unus aeternus. a jednak nie trzej wiekuiści, lecz jeden wiekuisty,
Sicut non tres increati, nec tres immensi, sed unus increatus, et unus immensus. jak i nie trzej nie stworzeni ani trzej niezmierzeni, lecz jeden nie stworzony i jeden niezmierzony
Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens Spiritus Sanctus. Podobnie wszechmocny jest Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny i Duch święty:
Et tamen non tres omnipotentes, sed unus omnipotens. a jednak nie trzej wszechmocni, lecz jeden wszechmocny.
Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus. Podobnie Bogiem jest Ojciec, Bogiem Syn i Bogiem Duch święty:
Et tamen non tres dii, sed unus est Deus. a jednak nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg
Ita Dominus Pater, Dominus Filius, Dominus Spiritus Sanctus. Tak też Panem jest Ojciec, Panem Syn, Panem i Duch święty:
Et tamen non tres Domini, sed unus est Dominus. a jednak nie trzej panowie, lecz jeden jest Pan.
Quia, sicut singillatim unamquamque personam Deum ac Dominum confiteri christiana veritate compelimur: ita tres Deos aut Dominos dicere catholica religione prohibemur. Ponieważ jak każdą z osób osobno Bogiem i Panem prawda chrześcijańska wyznawać nam każe, tak katolicka religia zabrania nam mówić o trzech bogach lub trzech panach.
Pater a nullo est factus: nec creatus, nec genitus. Ojciec przez nikogo nie został uczyniony ani stworzony, ani zrodzony.
Filius a Patre solo est: non factus, nec creatus, sed genitus. Syn pochodzi od Ojca, nie jest uczyniony ani stworzony, lecz zrodzony.
Spiritus Sanctus a Patre et Filio: non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. Duch święty pochodzi od Ojca i Syna, nie jest ani uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz pochodzący.
Unus ergo Pater, non tres Patres: unus Filius, non tres Filii: unus Spiritus Sanctus, non tres Spiritus Sancti. Jeden więc jest Ojciec a nie trzej ojcowie; jeden Syn, a nie trzej synowie; jeden Duch święty, a nie trzej duchowie święci.
Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil maius aut minus: sed totae tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales. I nic w tej Trójcy nie jest wcześniejsze lub późniejsze, nic większe lub mniejsze, lecz trzy osoby w całości są sobie współwieczne i zupełnie równe,
Ita ut per omnia, sicut iam supra dictum est, et unitas in Trinitate, et Trinitas in unitate veneranda sit. tak iż we wszystkim - jak już wyżej wypowiedziano - trzeba czcić i jedność w Trójcy, i Trójcę w jedności.
Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate sentiat. Kto zatem chce być zbawiony, niech takie o Trójcy ma przekonanie.
Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem quoque Domini nostri Iesu Christi fideliter credat. Lecz konieczne jest dla wiecznego zbawienia, by także wierzyć należycie we Wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Est ergo fides recta ut credamus et confiteamur, quia Dominus noster Iesus Christus, Dei Filius, Deus et homo est. Wiara katolicka polega na tym, aby wierzyć i wyznawać, że Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem.
Deus est ex substantia Patris ante saecula genitus: et homo est ex substantia matris in saeculo natus. Jest Bogiem jako zrodzony z istoty Ojca przed wiekami i jest człowiekiem jako zrodzony z istoty matki w czasie.
Perfectus Deus, perfectus homo: ex anima rationali et humana carne subsistens. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z rozumnej duszy i ludzkiego ciała,
Aequalis Patri secundum divinitatem: minor Patre secundum humanitatem. równy Ojcu według Bóstwa, mniejszy od Ojca według człowieczeństwa.
Qui licet Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Christus. A choć jest i Bogiem, i człowiekiem, to jednak Chrystus nie jest dwiema osobami, lecz jedną
Unus autem non conversione divinitatis in carnem, sed assumptione humanitatis in Deum. - jedną zaś osobą jest nie przez przemianę Bóstwa w naturę cielesną, ale przez przyjęcie człowieczeństwa w Boga;
Unus omnino, non confusione substantiae, sed unitate personae. jeden najzupełniej nie przez zmieszanie się natur, ale przez jedność osoby.
Nam sicut anima rationalis et caro unus est homo: ita Deus et homo unus est Christus. Albowiem jak rozumna dusza i ciało jednym są człowiekiem, tak Bóg i człowiek jednym są Chrystusem.
Qui passus est pro salute nostra: descendit ad inferos: tertia die resurrexit a mortuis. Poniósł On mękę dla naszego zbawienia, zstąpił do otchłani, trzeciego dnia zmartwychwstał,
Ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis: inde venturus est iudicare vivos et mortuos. wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Ad cuius adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis: et reddituri sunt de factis propriis rationem. Na Jego przyjście wszyscy ludzie mają powstać w swoich ciałach i zdadzą sprawę z własnych uczynków:
Et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam: qui vero mala, in ignem aeternum. ci, którzy dobro czynili, przejdą do życia wiecznego, ci zaś, którzy zło czynili, do ognia wiecznego.
Haec est fides catholica, quam nisi quisque fideliter firmiterque crediderit, salvus esse non poterit. Amen. Taką jest wiara katolicka. Jeśli ktoś nie będzie jej należycie i stanowczo wyznawał, nie może być zbawiony. Amen.